Project Bollencoaster

Project Bollencoaster

Project Bollencoaster

De teelt van bloembollen in Nederland kent verschillende bedreigingen, die het noodzakelijk maken het teeltsysteem in de toekomst drastisch aan te passen. De buitenteelt is op dit moment sterk afhankelijk van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen tegen bodemziekten en aaltjes, bovengrondse ziekten en onkruid. Daarnaast spelen het gebruik van steeds schaarser wordend water voor beregening en uitspoeling van nutriënten een rol.

Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltsysteem voor leverbare bloembollen (het laatste teeltjaar in een buitenteelt) waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (bollen)gronden, zonder de ziekte- en milieuproblemen van een teelt op deze gronden. Dit willen we realiseren met een sleuventeelt in (herbruikbaar, recyclebaar, of afbreekbaar) plastic.

Een teelt in gesloten sleuven (slurven van recyclebaar plastic) kan een oplossing zijn voor de bedreigingen in de teelt en de milieubelasting sterk terugdringen. Bodemziekten worden buiten het teeltsysteem gehouden, evenals het regenwater, dat dan niet meer voor uitspoeling van nutriënten kan zorgen. De vocht- en voedingstoestand van het substraat in de slurf wordt op peil gehouden met een geïntegreerde druppelslang, waardoor geen verspilling van water optreedt. De planten staan in dit teeltsysteem in een strakke rij, waardoor mechanische onkruidbestrijding mogelijk is.

Dit project leidt tot een prototype van een teeltsysteem voor hyacint, waarin met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en water gezonde bollen geteeld kunnen worden.

Voor meer informatie over het project zie de projectenpagina van de WUR

 

Consortiumpartners
KAVB (productgroep hyacint), Greenport Duin & Bollenstreek, Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics en Wageningen University & Research met financiering van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Rabobank Bollenstreek en Hoogheemraadschap Rijnland.

Fundamentele systeemsprong

Fundamentele systeemsprong

Fundamentele systeemsprong

De problemen in de bloembollen zijn groot, vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken steeds groter en er is ook een roep om minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere eisen bij de export van de bollen en komen er ook steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken denken wij aan een technologische oplossing in de vorm van een systeemsprong (éénrichting systeem), waarbij we beginnen met schoon uitgangsmateriaal, dit versneld door telen onder beschermde en optimale omstandigheden en tot slot buiten aftelen. Door het telkens hergebruiken van hun eigen plantmateriaal als uitgangsmateriaal worden veel ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolg teelt. De idee van deze systeemsprong is om dit te doorbreken. Economische analyse wordt bij alle onderdelen meegenomen. Kennisontsluiting en disseminatie is eveneens een belangrijk onderdeel van dit project om de sector in deze beweging mee te krijgen.

In dit project willen we de focus leggen op de gewassen tulp, narcis, Zantedeschia en amaryllis. Lelie en hyacint zijn ook belangrijke gewassen, maar daar lopen al trajecten voor. Lelie in een groot programma van het ministerie en voor hyacint hebben we een POP3 project ingediend. Wel willen we deze beide gewassen meenemen omdat ook daar nog vragen liggen op gebied van de fysiologische processen.

Dit 4-jarige project bestaat uit 4 speerpunten:

  1. Vermeerdering

De start van het éénrichtingsysteem en de systeemsprong is de productie van schoon uitgangsmateriaal. Dit realiseren we d.m.v. weefselkweek. Omdat dit een erg duur systeem is willen we voor een aantal gewassen een extra vermeerderingstap realiseren met het schone plantmateriaal. Per gewas zal de methode hiervoor verschillen.

  1. Fysiologisch onderzoek als fundament voor de systeemsprong

Binnen dit werkpakket willen we dit voor een aantal economisch interessante gewassen onderzoek doen naar de mogelijkheden om in één richting te telen. Dit betekent het schone uitgangsmateriaal versneld telen onder beschermde omstandigheden met fertigatie en optimale omstandigheden. Hiermee willen we een teeltversnelling realiseren. Het plantgoed zal uiteindelijk nog 1 jaar buiten geteeld moeten worden tot leverbaar. Fysiologische kennis van de bloembollengroei is nodig om erachter te komen waar en hoe de groeitijd verkort kan worden. Er zijn meerdere mogelijkheden hoe de groeitijd versneld zou kunnen worden, denk daarbij aan het gebruik van licht en temperatuur of hormonen.

  1. Merkertechnologie tbv bloemproductie

Om bollen te produceren voor de bloemproductie moet het plantgoed door geteeld worden tot het leverbaar is, dit betekent dat het nog 1 seizoen naar buiten moet. Om dit extra jaar te vermijden willen we weten of de productie van een goede bloem uit een kleinere maat bol zou kunnen worden. Dan zullen we onderzoeken moeten doen om de meeste van de assimilaten van de bol richting de bloem te sturen. Tulp zal het model gewas worden en we zullen gebruik maken van de natuurlijke variatie voor bloemmaat; behandelingen die de bloemmaat beïnvloed (hormonen en temperatuur); en transcriptomics (RNAseq) om de sink/source modulatie in bollen te begrijpen. Verder, kunnen we RNA merkers ontwikkelen om de bloemmaat te voorspellen.

  1. Economie, Communicatie & Projectmanagement

Aangezien dit projectidee een compleet nieuwe manier van telen van bloembollen omhelst zal er gekeken moeten worden naar de economische haalbaarheid. Ook zal er veel gedaan moeten worden om de sector aan de hand te nemen om de kansen van deze systeemsprong te zien en te omhelzen. Communicatie in samenspraak met een aantal partners uit de regio en het onderwijs zijn van groot belang.

 

Voor meer informatie over het project bekijk de projectpagina van de WUR.

 

Consortiumpartners
Hobaho BV, Kapiteyn Breeding BV, Agrifrm-GMN, BQ support, Anthos, KAVB, Iribov BV, Aad Prins Leliecultures BV, Stichting Duurzaam narcissen en amaryllissen onderzoek (Dunamo), Coöperatieve Rabobank 

Bollenacademie, Greenport Duin & Bollenstreek en Wageningen University & Research met financiering van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

 

 

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Project POP3 – Vitale teelt hyacint

Project POP3 – Vitale teelt hyacint

Project POP3 – Vitale teelt hyacint

 

Voor het telen van ziektenvrije hyacintenbollen wordt een nieuw duurzaam teeltsysteem ontwikkeld, een teeltsysteem waarbij tevens 80% minder chemische middelen benodigd is en waarbij de bodem substantieel minder wordt belast. Het nieuwe teeltsysteem wordt door een zorgvuldig uitgekozen groep partners uit de keten ontwikkeld. Met dit nieuwe teeltsysteem wijzigt het negatieve toekomstperspectief van de hyacintensector in een positief levensvatbaar perspectief. De effecten zullen in de hele keten merkbaar zijn doordat er een duurzame ziektevrije en residuvrije hyacintbol van hoogwaardige kwaliteit in de schappen komt te liggen en omdat buitenlandse exportmarkten met strenge virus- en ziekte-eisen bollen zich openen. De effecten zullen ook merkbaar zijn bij de stakeholders als het waterschap, de provincie en de gemeenten doordat de hyacintenteelt veel minder milieuvervuilend is en de bodem minder wordt belast.

> Download de brochure Naar een vitale teelt Hyacint

Aanleiding

De hyacintenteelt is een teelt waarbij de bollen jaren achtereen worden geplant, gerooid, verwerkt, bewaard en weer terug geplant. Ziekten en plagen worden zodoende van het land naar de schuur gesleept en weer terug en daarmee wordt de bol feitelijk steeds zieker. Vruchtwisseling (telkens nieuw land gebruiken) zou de ziektedruk kunnen verlagen, maar ruimte binnen de Duin- en Bollenstreek is beperkt en staat onder druk. Zodoende worden ziektes en plagen van de bollen steeds met chemische en andere middelen zo goed mogelijk onderdrukt, maar de bollen blijven ziek. Tegelijkertijd wordt de roep om gezonde, residuvrije bollen en bloemen vanuit de markt steeds groter en wordt de roep om een duurzame schone teelt vanuit de maatschappij steeds sterker.

Doelstelling

In het project wordt invulling gegeven aan de ambitie zoals de bollensector die voor alle bolsoorten geformuleerd heeft in het Visiedocument ’Vitale Teelt 2030’. Die ambitie is om bollen en bolbloemen te telen van topkwaliteit, vrij van ziekten, rendabel geteeld in harmonie met ecosysteem, emissieloos en klimaatneutraal.

Concreet heeft het project twee doelstellingen:

  1. Proof-of-concept: De gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor een schone en ziektevrij hyacintenteelt. Met dit nieuwe systeem zal een reductie in het middelgebruik van 80% zijn gerealiseerd in 2023. Ook zal de bodembelasting substantieel afnemen. In het project wordt het nieuwe teeltsysteem ontwikkeld en wordt het proof-of-concept aangetoond.
    Het systeem wordt gewijzigd van het traditionele systeem (bovenste plaatje) nmaar het één richting systeem (onderste plaatje).
  1. De acceptatie en adaptatie van het nieuwe teeltsysteem door de hyacintensector, de handel- en ketenpartners en de stakeholders. In het project zal het nieuwe teeltsysteem tijdens de ontwikkeling afgestemd worden met de ketenpartners om zo hun input te waarborgen. Ook zal het teeltsysteem ingebed worden in het brede netwerk dat actief is met innovaties voor een vitale hyacintenteelt en zal resulteren in nieuwe dan wel verstevigde verbindingen tussen betrokken bedrijven en instellingen.

Resultaten

In 2023 is dit POP3-project afgerond. De kennis die het project heeft opgeleverd is gebundeld in verschillende documenten die u hier kunt downloaden: 

Consortiumpartners

Markglory, VOF P.C. van Saase &Zn, Kees van Haaster & Zn. B.V., Van Haaster Vijfhuizen,  VOF Apeldoorn Bloembollen,  VOF Th. A. Pennings en Zn, BQ Support BV, Iribov BV, Alb. Groot BV, KAVB en Wageningen University & Research. Zij doen dit met gedeeltelijke financiering vanuit de POS regeling van de Provincie Zuid Holland en van Stichting Hagelunie.

 

‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’

Zie voor meer informatie over het project de projectpagina van de WUR.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. Het programma vertaalt precisielandbouw en technologische ontwikkelingen zoals vision, robotica, AI en big data naar de praktijk van de kapitaalintensieve bollenteelt.

Precisielandbouw is één van de oplossingsrichtingen om tot een Vitale Teelt te komen. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. In deze PPS werken onderzoekers op een praktische manier samen met de sector en mechanisatie bedrijven. Er is een viertal sporen waarmee naar verwachting de meeste impact wordt bereikt op economisch en milieutechnisch gebied: (1) op het veld, (2) in de schuur in de verwerking, (3) datamanagement en (4) demonstratiebedrijf. Ook wordt gekeken naar oplossing op het gebied van arbeid omdat het moeilijk is voldoende mensen te vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur.

Periode: 2019 – 2022

Partners: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD. Economic Board Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.

Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de site

Bollenrevolutie 4.0 filmmateriaal
In de PPS Bollenrevolutie 4.0 zijn er met een groot aantal camera’s wekelijks opnames gemaakt om een automatisch systeem te kunnen maken om virus in tulpen te herkennen. Om u een goed beeld te geven van het onderzoek is hierover een filmpje gemaakt. Diverse onderzoekers van Wageningen University & Research en medewerkers van betrokken bedrijven en organisaties komen aan het woord. De verzamelde beelden worden geanalyseerd om de software zo aan te passen dat de herkenning door gebruik van deep learning steeds nauwkeuriger wordt.

Bekijk de video ‘Detectie van tulpen met virus’:

Bekijk de video ‘Detectie van afwijkende bollen’:

Bekijk het webinar over de inzet van technologie en data:

Contactpersonen: Barry Looman Barry.looman@wur.nl of Annika Versloot versloot@kavb.nl.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

Bollenrevolutie 4.0 onderzoek in pijler Innovatie

In de visie Vitale Teelt 2030 wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data.

In het voorjaar van 2019 is de PPS Bollenrevolutie 4.0 gestart. Binnen dit programma gaan de partners met elkaar op zoek naar de beste oplossingsrichtingen om de bloembollenteelt te combineren met de modernste technologieën. Het programma bestaat uit vijf werkpakketten: (1) veld (ziekzoeken), (2) schuur (detecteren & verwijderen), (3) datamanagament, (4) demonstratiebedrijf en (5) communicatie met innovatiecirkels.

Wagingen University & Research voert het project uit. Bij ieder werkpakket zijn twee bedrijven betrokken. Machinefabriek Steketee B.V en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) ondersteunen bij het werkpakket ‘Veld’. Anthos en Cremer Speciaalmachines werken aan het werkpakket van detecteren van bloembollen in de schuur. Bij werkpakket ‘Datamanagement’ zijn Agrisim en de KAVB betrokken.

Bollenrevolutie 4.0 gaat impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Oplossingen op het gebied van arbeid maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Het project wordt financieel ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, het Duurzaamheidsfonds van Rabobank Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.