PPS Duurzame beheersing onkruid

PPS Duurzame beheersing onkruid

Het doel van dit project is om de afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te verminderen. Dat doen we door – met behoud van productie en kwaliteit van de te telen gewassen – op duurzame wijze de onkruiddruk te verlagen en de druk van onkruiden beter te beheersen.

In de toekomst zullen er als gevolg van ongewenste emissies naar het milieu, politiek maatschappelijke druk én uitdagingen in de registraties van herbiciden minder chemische herbiciden beschikbaar zijn. Kortom, de onkruidbestrijding van morgen en overmorgen ziet er anders uit dan die van vandaag.

Deze PPS is bedoeld om oplossingen te realiseren die passen in de onkruidbestrijding van vandaag, morgen en overmorgen. Binnen dit project is de vervanging van glyfosaat een belangrijk subdoel, gezien de huidige sectorbrede afhankelijkheid van glyfosaat enerzijds en de onzekere toekomst van deze werkzame stof anderzijds.

Werkpakketten
Het project is verdeeld in verschillende werkpakketten en gewassen. De activiteiten zijn verdeeld in de volgende werkpakketten:

  1. Alternatieve low risk middelen voor onkruidbeheersing. Denk aan vetzuren of geconcentreerde meststoffen. Maar ook aan onkruidbestrijding in een NKG-teeltsysteem (niet kerende grondbewerking).
  2. Toepassing van Mulch-strategieën, compost, mechanische en fysische bestrijdingsmethodieken. Denk bij mulch of compost aan het aanbrengen van een voor onkruid verstikkende laag of aan ‘onderplanten’. Denk bij mechanisch aan innovatieve schoffeltechnieken.
  3. Digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid te meten. Het kan bijvoorbeeld gaan om scantechnieken die helpen om de nieuwe generatie groene herbiciden qua timing en dosering gerichter en effectiever toe te passen.
  4. Toepasbaarheid van extracellulair zelf-DNA. Deze techniek is erop gebaseerd dat DNA dat vrijkomt bij de afbraak van planten groeiremming kan veroorzaken bij dezelfde planten. Onkruid met onkruid bestrijden dus.

Gewassen
Er wordt gewerkt in de volgende gewassen;

  • Akkerbouw: suikerbieten, aardappelen
  • Bloembollen: tulp, lelie
  • Glastuinbouw: lelie, cymbidium
  • Melkveehouderij: graslandvernieuwing

Meer informatie
Wat er exact in de verschillende proeven ligt kunt u indien gewenst voor een groot gedeelte zelf bekijken op de verschillende open dagen die op de proefvelden georganiseerd worden. Wilt u meer informatie over de proeven, de open dagen of anderszins? Neem dan contact op met de projectleider: Joris Roskam, tel. 06-27830534 of jorisroskam@proeftuinzwaagdijk.nl. Meer informatie is ook te vinden op de projectenpagina van Proeftuin Zwaagdijk.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Project Bollenbodem

Project Bollenbodem

Project Bollenbodem

BollenBodem

Er is momenteel enorm veel gaande binnen de bollensector. Door kritische burgers en media (Zembla) komt de teelt steeds meer onder druk te staan. Dit resulteert in innovatieve oplossingen en complete systeemsprongen om ook in de toekomst richting 2030 nog bollen in Nederland te kunnen telen met een sterke reductie in het gebruik van middelen. Dit betekent dat de teelt steeds kennisintensiever wordt.

 

In de periode 2016-2019 heeft de Bollenacademie met subsidie van Colland de beschikbare kennis van de bollenteelt veilig gesteld. Een serie boeken en digitale cursussen zijn beschikbaar voor huidige en nieuwe medewerkers, zie www.bollenacademie.nl . In aansluiting daarop zouden we graag rondom het meer kennisintensiever thema BODEM ondersteuning ontwikkelen om de telers en medewerkers handvatten te bieden om deze kennis op een eenvoudige manier tot zich te nemen en ook daadwerkelijk in te zetten.

 

Binnen dit 3  jarige project willen we geen nieuwe kennis ontwikkelen, maar beschikbare  kennis en tools ook toegankelijk maken voor de bloembollenteelt. Het thema BODEM, met de onderliggende sub thema’s sluiten ook aan bij de visie van de sector “Vitale teelt 2030”.  Doelgroepen zijn met name studenten MBO en medewerkers en ondernemers bloembollen teeltbedrijven.

 

In samenwerking met het onderwijs zal er een digitale lesmodule ontwikkeld worden over Bodem en Bemesting. Daarnaast zal actuele en beschikbare kennis ontsloten worden via de Kennisbank op de website van de Bollenacademie. Daar waar nodig zullen beschikbare tools voor telers geschikt worden gemaakt voor de bloembollensector. Tot slot zal met het onderwijs en het bedrijfsleven nagedacht worden over hoe we op een goede interactieve manier deze kennis voor het voetlicht kunnen brengen, bv een MOOC of een webinair.

 

Voor meer informatie project BollenBodem en Bollenacademie neem contact op met Stan van Oers van de KAVB, oers@kavb.nl

Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie is onderdeel van het programma Groene Gewasbescherming, een 5-jarig onderzoeksprogramma om in een viertal gewassen een teelt zonder chemische middelen te ontwikkelen.

Voor de bloembollen is dit de lelie. Onderzocht wordt de mogelijkheid van een éénrichtingssysteem waarin, als uitgangsmateriaal,  gebruik wordt gemaakt van ziektevrij weefselkweekmateriaal. Dat wordt onder beschermde omstandigheden doorgeteeld tot grotere bollen (‘grof plantgoed’), die nog één jaar nodig hebben tot de leverbare maat. Indien dit laatste teeltjaar traditioneel buiten plaatsvindt, wordt de totale milieubelasting teruggedrongen met 60 tot 70 procent. Als het mogelijk is het laatste teeltjaar eveneens te laten plaatsvinden op ziektevrije substraten in systemen met fertigatie, waarin de productie optimaal is, wordt de milieubelasting nog verder teruggedrongen.

Periode:

2018-2022

Partners:

Wageningen University en Research

Meer info:

https://www.wur.nl/nl/project/Vitale-Lelieteelt.htm

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb/Groene-gewasbescherming-2/Lelie.htm

Bekijk de video ‘Vitale Lelieteelt 2030 – systeemsprong naar verduurzaming’:

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’

Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’

Bollensector lanceert visie ‘Vitale Teelt 2030’

De lancering van Vitale Teelt 2030 is een feit. De bloembollensector heeft hiermee een visie in handen die koers zet naar een robuust teeltsysteem. Dat geeft de sector ook in de toekomst bestaansrecht. De visie is woensdag 29 augustus gepresenteerd op Kasteel Keukenhof in Lisse tussen de bloeiende dahlia’s.

Een robuust teeltsysteem met de natuur als partner, dat is het uitgangspunt van de kersverse visie Vitale Teelt 2030. Het eerste exemplaar werd woensdagochtend door Jaap Bond, onder meer voorzitter van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, symbolisch overhandigd aan de sector. Het gaat immers om een visie van én voor de bloembollensector. Een visie die de koers voor de komende jaren uitzet en een oplossingsrichting aandraagt voor de uitdagingen waar de sector voor staat.

Steeds hogere kwaliteitseisen, een afnemend middelenpakket, druk op de teeltgronden, klimaatverandering, schaarste aan personeel en een nijpende bodemvruchtbaarheid. Het zijn flinke knelpunten voor ondernemers in de bollensector. Vitale Teelt 2030 pakt deze uitdagingen aan door in  te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit.

Drie pijlers

De visie rust op drie pijlers: Weerbaarheid, Innovatie en Natuurlijk kapitaal. Samen vormen ze de weg naar een robuust teeltsysteem waarin kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. Per thema worden de actielijnen voor de komende vijf jaar uiteengezet.

Het volgende station is een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma. “Daarvoor is commitment nodig van zoveel mogelijk partijen van binnen en buiten de sector”, benadrukken de initiatiefnemers, te weten de KAVB, Wageningen University & Research en de Greenports Duin- en Bollenstreek en Noord-Holland Noord. “Samen maken we de Nederlandse bloembollensector sterker!”

Feestelijke lancering

Vitale Teelt 2030 staat voor een bloeiende sector. Toepasselijk is de setting waarin de visie werd gepresenteerd, de kleurrijke dahliatuin bij Kasteel Keukenhof waar momenteel meer dan honderd soorten dahlia’s staan te bloeien. De lancering vond plaats tijdens een bijeenkomst voor circa 75 bestuurders en beleidsmakers van binnen en buiten de sector.

Download de brochure Vitale Teelt 2030

Fotografie: René Faas

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Vitale Teelt-brochure online beschikbaar

Vitale Teelt-brochure online beschikbaar

Vitale Teelt-brochure online beschikbaar

De brochure Vitale Teelt 2030 is niet alleen in papierenversie beschikbaar, maar ook digitaal te lezen. Geïnteresseerden kunnen het document downloaden vanaf de website.

De visie, die woensdag 29 augustus 2018 wordt gelanceerd, schetst het toekomstbeeld van de bloembollensector. Het uitgangspunt is een robuust teeltsysteem waarin kwaliteit en duurzaamheid voorop staan.

Actielijnen

De visie rust op drie pijlers: Weerbaarheid, Innovatie en Natuurlijk kapitaal. In de brochure is per thema te lezen wat de visie is voor 2030 en wat de actielijnen zijn voor de komende vijf jaar.

Met de visie willen de initiatiefnemers (KAVB, Wageningen University & Research en de Greenports Duin- en Bollenstreek en Noord-Holland) zo veel mogelijk partners werven. Het doel is om gezamenlijk te komen tot een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma.

Lees hier de visie Vitale Teelt 2030

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.