Immink: ‘Levenscyclus bolgewassen verkorten’

Immink: ‘Levenscyclus bolgewassen verkorten’

Immink: ‘Levenscyclus bolgewassen verkorten’

De uitdagingen waar de sector voor staat vragen om een robuuste plant, optimaal aangepast aan steeds wisselende omgevingsfactoren. Dat stelt Professor Richard Immink die de komende vijf jaar onderzoek doet naar de reproductie en bloei van siergewassen.

Fundamentele kennis over de fysiologie en genetica van belangrijke eigenschappen, waaronder ziekteresistentie en vegetatieve vermeerdering, vormt volgens Immink de basis. “Om deze kennis te implementeren zal eerst technologie ontwikkeld moeten worden om de levenscyclus van bolgewassen substantieel te verkorten gedurende het veredelingsproces. Hier ligt de nadruk op in het huidige fundamentele onderzoek van mijn onderzoeksgroep.”

Bollenprofessor
Immink hield zich de afgelopen jaren al bezig met onderzoek in bolgewassen en kreeg zo de bijnaam ‘bollenprofessor’. Onder zijn leiding is onderzoek gedaan naar de bloei en vermeerdering van tulp en lelie. Dit gebeurde binnen de leerstoel ‘Fysiologie van Bloembollen’. Nu richt Immink zich als bijzonder hoogleraar bij Wageningen University & Research op de sierteelt in bredere zin.

Stimulflori en KAVB financieren
De leerstoel is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Stimuflori en de onderzoeksfondsen van de KAVB. In totaal hebben zij 250.000 euro bijeengebracht. De doelstelling van Stimuflori is het verlenen van (financiële) ondersteuning voor promotie en innovatie in de Nederlandse sierteeltsector.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Evergreen

Evergreen

Evergreen

In het project Evergreen wordt invulling gegeven aan de opgave om – vanwege de toenemende mondiale behoefte aan voedsel – steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen.

De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en toepassing van technologische innovaties, automatisering en robotisering. De samenwerkende partijen in Evergreen streven ernaar om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken. Zij werken daarvoor aan de programmalijnen: Duurzaam Bodembeheer, Teelt op Water en Clusterversterking.

Periode:

2017-2019

Partners:

Het project wordt uitgevoerd door 26 partijen uit de agribusiness. Het gaat om 9 bloembollentelers, Stichting Veldleeuwerik, Nederlandse Fruittelers Organisatie, 4 bedrijven voor de teelt van medicinale inhoudstoffen, 10 telers voor Teelt op Water, Stichting Blooming Breeders, Proeftuin Zwaagdijk, WUR-DLO, Universiteit van Amsterdam, CAH Vilentum, Clusius College en Inholland. Greenport Noord-Holland Noord is penvoerder.

Evergreen wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland.

Meer info:

www.greenportnhn.nl/projecten/evergreen

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Biesmeijer: ‘De natuur als partner zien’

Biesmeijer: ‘De natuur als partner zien’

Biesmeijer: ‘De natuur als partner zien’

De weerbaarheid van de bollenteelt verhogen en de milieulast verminderen? “Het kan door de natuur echt als partner te zien”, zegt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center.

“Bloembollenvelden staan gelijk aan het Nederlandse landschap en onze economie. Door de natuur echt als partner te zien – en de mogelijkheden van het natuurlijk kapitaal centraal te stellen – wordt de weerbaarheid positief beïnvloed en vermindert de milieulast. Daarmee blijven bollenvelden een duurzaam onderdeel van ons prachtige landschap en is ook onze toekomst bloemrijk.”

Natuurlijk kapitaal

Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Op 9 maart van dit jaar sprak hij zijn oratie uit aan de Universiteit Leiden bij de aanvaarding van zijn leerstoel Natuurlijk Kapitaal. Biesmeijer leverde een bijdrage aan de totstandkoming van de visie Vitale Teelt 2030 op het gebied van Natuurlijk Kapitaal.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. 

Aan de slag met ambitie voor 2030

Aan de slag met ambitie voor 2030

Aan de slag met ambitie voor 2030

De bloembollensector is bezig om de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ handen en voeten te geven. Deze zomer wordt een nadere uitwerking verwacht. Dit moet leiden tot een breed gedragen programma, waarmee de sector oplossingen ontwikkelt voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Samen werken aan een duurzame én rendabele bloembollenteelt, is het uitgangspunt. De vier initiatiefnemers – de KAVB, Wageningen University & Research, Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Noord-Holland Noord – werken momenteel samen aan de uitwerking van de ambitie die afgelopen september is neergezet. Op verschillende plaatsen in het land vinden rondetafelgesprekken plaats. Experts van binnen en buiten de sector gaan met elkaar in gesprek over de uitdagingen en de te varen koers richting 2030.

Zeven thema’s

Ieder rondetafelgesprek heeft een ander thema, gelieerd aan de zeven onderdelen waaruit het programma Vitale Teelt bestaat. Het betreft: gezonde bodem, moderne veredelingstechnieken, snelle vermeerdering en bloei, schone start met nieuw uitgangsmateriaal, precisielandbouw, groene gewasbescherming en natuurinclusieve productie. Alle onderdelen worden in samenhang ingevuld en uitgevoerd.

Medio augustus gereed

De nadere uitwerking van de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ – in de vorm van een brochure en website – is naar verwachting medio augustus gereed. “We hopen hiermee een stevige basis te leggen, waaraan ondernemers van binnen en buiten de sector, overheden, maatschappelijke organisaties, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen zich willen committeren”, aldus André Hoogendijk namens de initiatiefnemende partijen.

Het doel is om gezamenlijk te komen tot een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma voor de bloembollensector op weg naar 2030. Bij lopende initiatieven wordt aansluiting gezocht en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe inzichten die kunnen worden toegevoegd.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.