Lopende projecten

Vitale Teelt 2030 richt zich op een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma, waarmee de ambities van de sector komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Verschillende lopende projecten en initiatieven dragen bij aan het uiteindelijke doel van Vitale Teelt: een robuust teeltsysteem.

PPS Duurzame beheersing onkruid
PPS Duurzame beheersing onkruid

Het doel van dit project is om de afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te verminderen. Dat doen we door - met behoud van productie en kwaliteit van de te telen gewassen - op duurzame wijze de onkruiddruk te verlagen en de druk van onkruiden beter...

Lees meer
Project Bollenbodem
Project Bollenbodem

BollenBodem Er is momenteel enorm veel gaande binnen de bollensector. Door kritische burgers en media (Zembla) komt de teelt steeds meer onder druk te staan. Dit resulteert in innovatieve oplossingen en complete systeemsprongen om ook in de toekomst richting 2030 nog...

Lees meer
Project Bollencoaster
Project Bollencoaster

De teelt van bloembollen in Nederland kent verschillende bedreigingen, die het noodzakelijk maken het teeltsysteem in de toekomst drastisch aan te passen. De buitenteelt is op dit moment sterk afhankelijk van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen tegen bodemziekten en...

Lees meer
Fundamentele systeemsprong
Fundamentele systeemsprong

De problemen in de bloembollen zijn groot, vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken steeds groter en er is ook een roep om minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere eisen bij de export van de...

Lees meer
Project POP3 – Vitale teelt hyacint
Project POP3 – Vitale teelt hyacint

  Voor het telen van ziektenvrije hyacintenbollen wordt een nieuw duurzaam teeltsysteem ontwikkeld, een teeltsysteem waarbij tevens 80% minder chemische middelen benodigd is en waarbij de bodem substantieel minder wordt belast. Het nieuwe teeltsysteem wordt door...

Lees meer
Bollenrevolutie 4.0
Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. Het programma vertaalt precisielandbouw en technologische ontwikkelingen zoals vision, robotica, AI en big data naar de praktijk van...

Lees meer
Vitale Teelt Lelie
Vitale Teelt Lelie

Vitale Teelt Lelie is onderdeel van het programma Groene Gewasbescherming, een 5-jarig onderzoeksprogramma om in een viertal gewassen een teelt zonder chemische middelen te ontwikkelen. Voor de bloembollen is dit de lelie. Onderzocht wordt de mogelijkheid...

Lees meer
Het Nieuwe Verwerken
Het Nieuwe Verwerken

Het Nieuwe Verwerken is een onderzoeksprogramma om een duurzaam en rendabel systeem te ontwikkelen voor het verwerken en bewaren van bloembollen. Binnen het programma wordt er gewerkt aan vijf actielijnen: desinfectie van bloembollen met innovatieve…

Lees meer
Evergreen
Evergreen

In het project Evergreen wordt invulling gegeven aan de opgave om – vanwege de toenemende mondiale behoefte aan voedsel - steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist...

Lees meer

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.