Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal is een fundament van de bloembollensector. De sector heeft een robuust teeltsysteem waarbij de natuur als partner wordt gezien. Daarbij gaat het om samen leven, zorg voor de omgeving en ecosysteemdiensten.

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal is een fundament van de bloembollensector. De sector heeft een robuust teeltsysteem waarbij de natuur als partner wordt gezien. Daarbij gaat het om samen leven, zorg voor de omgeving en ecosysteemdiensten.

Samen leven

Bloembollen zijn onderdeel van de natuur. De bollenvelden vormen een uitstekende broedplaats voor vogels als de gele kwikstaart, de kievit, de veldleeuwerik, de scholekster en de patrijs. Ook levert de sector een belangrijke bijdrage aan het aanbod van voedsel voor insecten. Bij samen leven hoort samen leren. Vitale Teelt zet in op:

  • Ontwikkelen van praktische handvatten voor ondernemers om de bollenvelden nog aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten.
  • Opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden met vrijwilligers die samen met ondernemers werken aan natuur op het veld.
  • Ontwikkelen en delen van kennis over de relatie tussen bloembollen en insecten, waaronder vlinders, bijen en andere bestuivers.

Zorg voor de omgeving

Bloembollen worden geteeld in het open veld in het waterrijke Nederland. De teelt is kwetsbaar voor invloeden van buitenaf, maar de omgeving is ook kwetsbaar voor invloeden van de teelt. Vitale Teelt zet in op:

  • Ontwikkelen van technieken en maatregelen voor een emissieloos erf waarbij alleen schoon water in het milieu terechtkomt.
  • Ontwikkelen van technieken en maatregelen voor percelen waarbij de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanaf het perceel wordt teruggebracht.
  • Ondersteunen van ondernemers met een actueel aanbod van kennis en informatie over technieken en maatregelen voor het zuinig omgaan met de omgeving.
Ecosysteemdiensten

De sector heeft een belangrijke rol in meerdere ecosysteemdiensten en is onderdeel van verschillende kringlopen. De teelt is robuust door de sterke wisselwerking met de natuur. Om het gebruik van ecosysteemdiensten te stimuleren zet Vitale Teelt in op:

  • Ontwikkelen en stimuleren van maatregelen waarmee ondernemers op een effectieve wijze gebruik kunnen maken van natuurlijke vijanden.
  • Ontwikkelen van maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie, met name gericht op het beter reguleren van zoet (regen)water op bollenvelden.
  • Ontwikkelen van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in de bodem en het hergebruik van grondstoffen zoals fosfaat.

VITALE TEELT


Vitaleteelt.nl is een samenwerking van de Nederlandse bloembollensector. De website beschrijft de visie van de sector op een robuust teeltsysteem met 2030 als horizon. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden.