Project Bollenbodem

BollenBodem

Er is momenteel enorm veel gaande binnen de bollensector. Door kritische burgers en media (Zembla) komt de teelt steeds meer onder druk te staan. Dit resulteert in innovatieve oplossingen en complete systeemsprongen om ook in de toekomst richting 2030 nog bollen in Nederland te kunnen telen met een sterke reductie in het gebruik van middelen. Dit betekent dat de teelt steeds kennisintensiever wordt.

 

In de periode 2016-2019 heeft de Bollenacademie met subsidie van Colland de beschikbare kennis van de bollenteelt veilig gesteld. Een serie boeken en digitale cursussen zijn beschikbaar voor huidige en nieuwe medewerkers, zie www.bollenacademie.nl . In aansluiting daarop zouden we graag rondom het meer kennisintensiever thema BODEM ondersteuning ontwikkelen om de telers en medewerkers handvatten te bieden om deze kennis op een eenvoudige manier tot zich te nemen en ook daadwerkelijk in te zetten.

 

Binnen dit 3  jarige project willen we geen nieuwe kennis ontwikkelen, maar beschikbare  kennis en tools ook toegankelijk maken voor de bloembollenteelt. Het thema BODEM, met de onderliggende sub thema’s sluiten ook aan bij de visie van de sector “Vitale teelt 2030”.  Doelgroepen zijn met name studenten MBO en medewerkers en ondernemers bloembollen teeltbedrijven.

 

In samenwerking met het onderwijs zal er een digitale lesmodule ontwikkeld worden over Bodem en Bemesting. Daarnaast zal actuele en beschikbare kennis ontsloten worden via de Kennisbank op de website van de Bollenacademie. Daar waar nodig zullen beschikbare tools voor telers geschikt worden gemaakt voor de bloembollensector. Tot slot zal met het onderwijs en het bedrijfsleven nagedacht worden over hoe we op een goede interactieve manier deze kennis voor het voetlicht kunnen brengen, bv een MOOC of een webinair.

 

Voor meer informatie project BollenBodem en Bollenacademie neem contact op met Stan van Oers van de KAVB, oers@kavb.nl