Project Bollencoaster

De teelt van bloembollen in Nederland kent verschillende bedreigingen, die het noodzakelijk maken het teeltsysteem in de toekomst drastisch aan te passen. De buitenteelt is op dit moment sterk afhankelijk van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen tegen bodemziekten en aaltjes, bovengrondse ziekten en onkruid. Daarnaast spelen het gebruik van steeds schaarser wordend water voor beregening en uitspoeling van nutriënten een rol.

Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltsysteem voor leverbare bloembollen (het laatste teeltjaar in een buitenteelt) waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (bollen)gronden, zonder de ziekte- en milieuproblemen van een teelt op deze gronden. Dit willen we realiseren met een sleuventeelt in (herbruikbaar, recyclebaar, of afbreekbaar) plastic.

Een teelt in gesloten sleuven (slurven van recyclebaar plastic) kan een oplossing zijn voor de bedreigingen in de teelt en de milieubelasting sterk terugdringen. Bodemziekten worden buiten het teeltsysteem gehouden, evenals het regenwater, dat dan niet meer voor uitspoeling van nutriënten kan zorgen. De vocht- en voedingstoestand van het substraat in de slurf wordt op peil gehouden met een geïntegreerde druppelslang, waardoor geen verspilling van water optreedt. De planten staan in dit teeltsysteem in een strakke rij, waardoor mechanische onkruidbestrijding mogelijk is.

Dit project leidt tot een prototype van een teeltsysteem voor hyacint, waarin met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en water gezonde bollen geteeld kunnen worden.

Voor meer informatie over het project zie de projectenpagina van de WUR

 

Consortiumpartners
KAVB (productgroep hyacint), Greenport Duin & Bollenstreek, Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics en Wageningen University & Research met financiering van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Rabobank Bollenstreek en Hoogheemraadschap Rijnland.